Böle

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Böle / Böle nr 1:5

Laxtäkten

By: Böle nr 1:5
Gårdstyp: Bondgård
Gårdsnamn: Laxtäkten
Tillägg: Gamla nr 1 i Böle, kallades även Staffas
Ägare: Thomas Lundholm
F. ägare: Kjell Ellström

Utflyttning från Djursta nr 4. Förste ägare Nils Stefansson 1778-1829, Stefan Nilsson 1801-, två söner: Nils Stefansson 1828-1910 kvar på gården gift 1853 med Sigrid Andersdtr 1823-1897, Hans Stefansson 1839-1895 se "Brôttan". Nils son: Anders Nilsson 1859-, familjen flyttade till Forsa socken 1910. Troligen arrendator några år skom. Gustaf Engelbrekt Selahn 1892- gift 1920 med Milda Westerlund 1898- . Son Engelbert Jättendal 1918. År 1917 köpte Joel August Nordin gift 1898 med Hulda Kristina 1881-1949, son Halvar Nordin 1902 se nr 1:6. Ny ägare 1932 gården köptes av John Sjöström 1903-1974, sambo med Agnes Modin 1905-1995. Barn: Henry Sjöström 1926-, Signe Sjöström 1928- , Karin 1941- . (Se Bäling nr 3:4). Nuvarande ägare Kjell Ellström. Fastigheten såld till Thomas Lundholm.

Några kommentarer till lagaskiftet och utflyttningen av nr 4 i Djursta

Skrivelse till Kungl. Majts. Höga Befallningshavande i Gefleborgs län daterad den 4 februari 1841, ansökes om förordnande för lantmätare S P Bergman i Söderhamn att förrätta delning av Djursta byamäns skogar, odlingsmark och avrösningsmark samt även delning av sockenallmänningen Bredstrandsskogen. Denna delning av allmänningen avskildes dock från bydelningen. Denna ansökan är underskriven av Stefan Nilsson och Olof Stefansson. Denne Stefan Nilsson var son till häradsdomaren Nils Stephansson, som vid 1824 års Storskiftesförrättning var ägare till nr 4 och som vid denna förrättning lämnade fullmakt för sin son Stefan Nilsson ” i fall han för mellankommande hinders skulld medan förrättningen påstår själv vore ej tillstädes, åtnöjdes i alt hvad hans bemälte son Stapha rörande Landtmätare förrättningen gör och låter.”
Det framstår därför klart att ägaren till nr 4 var väl medveten om vad skiftet kunde innebära för deras gård och det framgår ej heller av protokollen att ägaren protesterat mot utflyttningen. Den utflyttade gården, senare överflyttad till Böle by, fick senare gårdsnamnet Staffas, efter ägaren, och återfinnes på ekonomiska kartan vid östra ändan av Bälingsjön.

Laga skifte i Djursta by Jättendals socken påbörjat 12 juni 1843

Förrättningsman:
Lantmätaren Herr Löjtnanten S.P. Bergman Söderhamn.
Godemän: Häradsdomaren Nils Hansson Elgered, Kyrkvärden Daniel Jonsson Frästa, Jan Persson Stocka, Fjerdingsmannen Per Eriksson Fiskvik och Hans Hansson Högen.
Dessa godemän biträdde lantmätaren vid de många sammanträdena. Nils Hansson och Per Eriksson biträdde de flesta gångerna samt vid slutsammanträdet den 14 oktober 1844.

Delägarna i Byn:
Nr 1: Per Johansson skattar 5 öresl. -Sub 1: Per Olsson 3 öresl. 16 penningl. -Nr 2: Lars Persson 2 öresl. 13 penningl. -Sub 2: Per Hansson 2 öresl. 13 penningl. -Nr 3: Olov Svensson 5 öresl. 9 penningl. -Nr 4: Stefan Nilsson 3 öresl. 18 penningl. -Sub 4: Olof Stefansson 3 öresl.. 18 penningl.

(Öresl.= öresland skatt, penningl.= penningland skatt).

Vid skiftet utflyttades en av delägarnas gård. Hur detta behandlades under förrättningen framgår av följande utdrag ur protokoll och särskilt protokoll av 12 oktober 1844 om värdering och fördelning av kostnaderna, redovisning av byggnader m.m.

Vid sammanträdet den 1 oktober 1844 antecknades i § 18 följande:

-Sedan företogs frågan om skiftesläggningen, och varvid förekommer att denna by med sina gamla ägor belägna vid södra ändan av skogen, och de flesta gårdarna på backar mitt uti i ägorna, har ett särdeles hopträngt läge, varför det för beredande av ett redigt skifte är nödigt att utflyttning göres, varvid dock måste tillses, att den utflyttande får sådan blandning av bättre och sämre jord att han därmed bliver belåten.
Sedan följer en redovisning av de olika ägornas lämplighet ur utflyttningssynpunkt, var efter protokollet fortsätter:

”Med undantag av de gamla ägorna vid byn finnes ej mera än ett ställe nämligen ägorna vid Bälingsjön, som är tjärnligt att bebyggas, vadan alltså ej mera än en delägare kan ifrån hemägorna utflytta. Vid betraktande av gårdarnas läge synes att sub 1 har större gård än nr 4, vilken senare även har sämre brunn än sub 1; och att nr 4 bor närmare intill de övriga gårdarna i byn än sub 1; samt slutligen nr 4 redan nedlagt betydligt arbete på odling av Botäkt som faller inom den utflyttandes skifte; varför Förrättningsmännen ansågo att nr 4 bör ifrån byn med sin gård utflytta till ägorna vid Bälingsjön där tjänlig tomtplats finns invid och öster om Lagstäkten, och erhåller han här alla sina inägor samt skogen inom ett skifte. Så fortsätter protokollet med skiftesläggningen de övriga delägarna emellan fram till delningen av fäbodskogen: ”Uti fäbodskogen erhåller nr 4 skiftet närmast Bäling såsom närmast intill det ställe dit han flyttar.”

Övriga skiften i fäbodskogen lottades mellan delägarna.
I sista stycket i samma paragraf i protokollet kan vi läsa följande:
”Sedan skiftesläggningen sålunda var uppgjord och utflyttningsskyldigheten bestämd, anmälde nr 4 Stefan Nilsson att de ägor: ”Brottan, Stortäkten och Lagstäkten” som han erhåller äro sämre hävdade än den jord som han lämnar och varför han yrkade ersättning; och ville förrättningsmännen, såvida överenskommelse ej kan träffas, bestämma den ersättning som fordras för att sätta jorden i samma skick som den som Stefan Nilsson lämnar.”

I § 23 läses följande:
”Här efter förekom fråga om utflyttning av nr fyras gård till jorden öster om Stortäkten och Lagstäkten, och varvid så beslöts att hemmansägarna däruti deltaga efter skatt; och skall utflyttningen vara fullbordad inom tre år, och hemmansägarnas bidrag utgöras in natura.”
” Med avseende på den långa väg av 6.400 alnar som åbyggnaderna skola transporteras, samt även därför att skifteslagen vidkännas betydliga utgifter för odlingar enär värdet för dessas upparbetande går till 3.469 RB 14 sk Banco, ville förrättningsmännen föreslå bidrag av allmänna medel till åbyggnadernas flyttning för detta hemman, om nära ¼ mantal, till ett belopp av Etthundratrettiotre (133) RB 16 sk Banco, varav ¼ tillkommer gårdsägaren, och till övriga ¾ delarna alla i utflyttningen deltagande hemmansägarna.”

I senare delen av § 26 läses följande:
-”Stefan Nilsson nr 4 förnyade sitt förr gjorda påstående om ersättning för vanhävd uti de ägor han emottagit vid Bälingsjön, och efter flera framställda förslag stannade delägarna i följande överenskommelse som uppsattes och underskrevs i” -Emellan undertecknade hemmansägare är under denna dag följande överenskommelse träffad: Att jag Stefan Nilsson som utflyttar till Bälingsjön avsäger mig allt anspråk på ersättning för vanhävd i ägorna Bråttan, Lagstäkten och Stortäkten, på följande villkor: att hägnad uppföres och underhålles efter skogsskillnaden omkring nr fyras hemskogs skifte ifrån vägen till Lagstäkten fram till rågången emot Å by, och vidare efter denna till ägan Bråttan; och uti vilken hägnad hela byn deltager, även nr 4, efter skatt; och bör denna hägnad vara uppförd inom ett år härefter. Att nr 4 ensam ansvarar för all hägnad omkring sina inägor. Att nr 4 av sjöfoder och vass slag tager skiftet i Bälingsjön och det såkallade Frösten-skiftet i Fläckasjön, och lämnar allt det övriga sjöfodret till de övriga byamännen, varemot han ej tager någon del i ersättning för utanvidsjordar. Att nr 4 erhåller full ägande rätt så till skog som mulbete och övriga förmåner inom sitt tilldelade skifte på hemskogen, så att han ifrån de övriga hemmanen bliver avrösad, och att nr 4 ej deltager i kostnaden för grävning och sänkning av Jättendalssjön, varemot han avsäger sig allt anspråk på de fördelar som där igenom kan komma byn tillgodo.”
”Byamännen frikallar nr 4 ifrån underhållet av vinterväg å Stora Landsvägen även som å byavägen, varemot han (nr 4) själv besörjer utfartsväg ifrån sin nya gård både vinter och sommar.”
”Sålunda vara förenat överenskommit, betygas härmed.”
Underskrivet av delägarna med godemännen som vittnen, mening i § 26:
”Och är alltså härigenom alla anspråk på vanhävds ersättningar avgjorda”.

I § 27 den 12 oktober 1844 läses:
”Värderade gårdsflyttningen och fördelades arbetet emellan delägarna, varefter nr 4 Stefan Nilsson begärt att hemmansägarna ville biträda honom med forsling av gödsel till de ägor han nu erhållit, och hemmansägarna ansågo denna begäran för nog betungande, medgav de dock att under instundande vinter ifrån nr 4 gamla gård forsla Etthundrafemtio (150) lass gödsel till ägorna vid Bälingsjön och varmed Stefan Nilsson åtnöjdes.”

I § 28 läses:
”Vid delningen av skogsmarken har plats för vattenverk med rättighet till dammfäste blivit avtagen efter bäcken vid Botäcktsmyran av Nr 3 skogsskifte, till begagnande påföra hemmanet nr 4 som flyttar till Bälingsjön.”

I § 32 behandlas följande om utflyttningen:
”Sedan fördelningen av utflyttningsarbetet för nr fyras gård för delägarna blivit uppläst, begärde Stefan Nilsson att skifteslaget ville biträda honom med forsling av byggnadsvirke, nämligen 7 Tolfter Tilster eller 2 tum plank, 39 Tolfter Bräder och 3000 st Murtegel, som han nu har i förråd vid sin gamla gård, och begärde han därför hjälp med 50 foror under denna vinter, men medgav efter någon överläggning så, att 25 skulle utgöras denna och 25 nästa vinter. Detta bestrides av de övriga delägarna under påstående att detta virke ej kunde anses annorlunda än som annan lös egendom, för hvilken flyttningshjälp ej utgjorts på andra ställen häromkring. Stefan Nilsson fortsatte sitt påstående, och då förening härom ej kunde träffas tog Förrättningsmännen frågan under enskild överläggning och avsade för de åter tillstädeskomne delägarna följande;

					(tolft=dussin)

Utlåtande
Alldenstund Stefan Nilsson erhållit ej mindre utflyttningshjälp för alla sina åbyggnader, än och bidrag i material för vad som kan försämras och brytas sönder, och de byggnadsämnen som Stefan Nilsson anskaffat och innehaver således ej äro behövlig för gårdens iståndsättande i samma skick som den nu är, samt då dessa material som Stefan Nilsson anskaffat för förbättring och tillbyggnad af sin gård ej annorlunda kan anses än som annan lös egendom, för vilken utflyttningsbidrag, vid de flera skiften och gårdsflyttningar som här på orten förrättats, ej varit vanlig; samt då härtill kommer att skifteslaget redan beviljat honom biträde med forsling af 150 lass gödsel utom vad dem efter värderingsinstrumentet åligger; ansåg förrättningsmännen ej med rättvisa och billighet överensstämmande att ytterligare betunga skifteslaget med någon flyttningshjälp för obehövligt byggnadsvirke, utan åligger det Stefan Nilsson att själv besörja denna transport.”

I § 33 meddelas så besvärshänvisningar, mottagare av delningshandlingarna, som blev Per Johansson, samt avslutades med underskrift av förrättningsmannen lantmätaren S. P. Bergman och delägarna, alla med sina bomärken utom nr 4 som skrev sitt namn, Stefan Nilsson. Vittnen voro godemännen Nils Hansson i Älgered och Per Eriksson i Fiskvik. Därmed avslutades laga skiftet, varav här redovisats vad som rör utflyttningen av gård nr 4. Av särskilt protokoll framgår vilka byggnader m.m. som skulle flyttas, arbetsåtgången och kostnader.

Utdrag ur särskilt protokoll över värdering och fördelning av kostnaderna vid utflyttning av gård nr 4, Stefan Nilsson.

”År 1844 den 12 oktober förrättades af undertecknad med biträdda av Godemännen Nils Hansson i Älgered och Per Eriksson i Fiskvik, värdering och fördelning av kostnaderna för den vid laga skiftet i Djursta by av Jättendals socken beslutade utflyttning af åbyggnaderna till hemmanet nr 4.”

”Hemmanet Djursta nr 4 om 3 öre 18 penningl. eller 15/64-dels mantal, äges av bonden Stefan Nilsson, som utflyttar till Bälingsjön där ny tomtplats öster om Lagstäkten på sveden är utredd 6.400 alnar ifrån gamla gården, bör flyttningen vara fullbordad inom 3 år.

Originalavskriften är gjord av Herbert Bergman Djursta Jättendal i mars 1980. Nya avskriften gjord av Åsa Holmsten och Elin Engberg i augusti 2008. Redigerad av Anna Lindgren och Britta Olsson januari 2009.

Observera, att du kan se bilder på värderingsinstrumentet i Galleriet nedan.

Varderingsinstrument1.jpg: 436x640, 141k (August 23, 2022, at 07:07 PM)
Varderingsinstrument2.jpg: 432x640, 118k (August 23, 2022, at 07:07 PM)
Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on March 13, 2023, at 03:18 PM